ට්රාන්සිස්ටර - බයිපෝලර් (bjt) - තනි

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
MMBTA44-G

MMBTA44-G

Comchip Technology

NPN TRANSISTOR 200MA 400V SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 217,391

$0.46000

BC857CW-G

BC857CW-G

Comchip Technology

TRANS PNP 45V 100MA SOT323

ගබඩාවේ ඇත: 2,096,875

$0.04769

MMBTA06-HF

MMBTA06-HF

Comchip Technology

TRANS NPN 80V 300MW SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 357,142

$0.28000

MMBTA56-HF

MMBTA56-HF

Comchip Technology

TRANS PNP 80V 225MW SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 322,580

$0.31000

BC856CW-G

BC856CW-G

Comchip Technology

TRANS PNP 65V 100A SOT323

ගබඩාවේ ඇත: 2,096,875

$0.04769

BC858CW-G

BC858CW-G

Comchip Technology

TRANS PNP 30V 100MA SOT323

ගබඩාවේ ඇත: 2,096,875

$0.04769

MMBT3904-HF

MMBT3904-HF

Comchip Technology

TRANS NPN 40V 0.2A SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 588,235

$0.17000

BC857B-HF

BC857B-HF

Comchip Technology

TRANS PNP 45V 100MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,501,250

$0.03998

2N3906-G

2N3906-G

Comchip Technology

TRANS PNP 40V 0.2A TO92

ගබඩාවේ ඇත: 476,190

$0.21000

MMBT3906-G

MMBT3906-G

Comchip Technology

TRANS PNP 40V 0.2A SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 526,315

$0.19000

MMBT3904-G

MMBT3904-G

Comchip Technology

TRANS NPN 40V 200MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 526,315

$0.19000

BC858A-HF

BC858A-HF

Comchip Technology

TRANS PNP 30V 100MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,501,250

$0.03998

BC858BW-G

BC858BW-G

Comchip Technology

TRANS PNP 30V 100MA SOT323

ගබඩාවේ ඇත: 370,370

$0.27000

BC858C-HF

BC858C-HF

Comchip Technology

TRANS PNP 30V 100MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,501,250

$0.03998

MMBTA42-HF

MMBTA42-HF

Comchip Technology

TRANS NPN 300V 350MW SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

SS8050-G

SS8050-G

Comchip Technology

NPN TRANSISTOR 1.5A 40V SOT-23 R

ගබඩාවේ ඇත: 434,782

$0.23000

MMBT4403-G

MMBT4403-G

Comchip Technology

TRANS PNP 40V 0.6A SOT-23

ගබඩාවේ ඇත: 2,357,378

$0.04242

BC858AW-G

BC858AW-G

Comchip Technology

TRANS PNP 30V 100MA SOT323

ගබඩාවේ ඇත: 2,096,875

$0.04769

BC857A-HF

BC857A-HF

Comchip Technology

TRANS PNP 45V 100MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,501,250

$0.03998

PZTA44-G

PZTA44-G

Comchip Technology

NPN TRANISTOR 200MA 400V SOT-223

ගබඩාවේ ඇත: 204,081

$0.49000

Top