ඩයෝඩ - rf

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
CPINU5208-HF

CPINU5208-HF

Comchip Technology

RF DIODE PIN 35V 300MW 0603

ගබඩාවේ ඇත: 133,333

$0.75000

CPINF5204-HF

CPINF5204-HF

Comchip Technology

RF DIODE PIN 180V 500MW 1005

ගබඩාවේ ඇත: 81,481

$1.35000

CPINUC5206-HF

CPINUC5206-HF

Comchip Technology

RF DIODE PIN 180V 300MW 0603C

ගබඩාවේ ඇත: 47,008

$2.34000

Top