ඩයෝඩ - සෘජුකාරක - අරා

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
CDBT-70S-G

CDBT-70S-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 1,982,553

$0.05044

CDBD2060-G

CDBD2060-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V D2PAK

ගබඩාවේ ඇත: 131,355

$0.76129

ABAV99-HF

ABAV99-HF

Comchip Technology

AUTOMOTIVE DIODE SWITCHING DUAL

ගබඩාවේ ඇත: 1,640,689

$0.06095

MBR20100CT-G

MBR20100CT-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO220

ගබඩාවේ ඇත: 98,214

$1.12000

ACDST-70-G

ACDST-70-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23-3

ගබඩාවේ ඇත: 2,158,894

$0.04632

CDBT-54A-G

CDBT-54A-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 1,982,553

$0.05044

CDSV6-4148-G

CDSV6-4148-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363

ගබඩාවේ ඇත: 1,198,753

$0.08342

CDBV6-54AD-G

CDBV6-54AD-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT363

ගබඩාවේ ඇත: 1,164,686

$0.08586

CDBV6-54CD-G

CDBV6-54CD-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT363

ගබඩාවේ ඇත: 1,164,686

$0.08586

CDBD10100-G

CDBD10100-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK

ගබඩාවේ ඇත: 160,374

$0.62354

CDBV6-54BR-G

CDBV6-54BR-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT363

ගබඩාවේ ඇත: 1,149,425

$0.08700

BAV99-HF

BAV99-HF

Comchip Technology

DIODE SWITCHING DUAL SERIAL 70V

ගබඩාවේ ඇත: 476,190

$0.21000

CDBD2045-G

CDBD2045-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V D2PAK

ගබඩාවේ ඇත: 131,355

$0.76129

CDBD20100-G

CDBD20100-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK

ගබඩාවේ ඇත: 119,932

$0.83380

CDBD20150-HF

CDBD20150-HF

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 150V D2PAK

ගබඩාවේ ඇත: 106,095

$0.94255

CDST-99-G

CDST-99-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,551,671

$0.03919

CDST-70-G

CDST-70-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,479,543

$0.04033

CDBV6-54T-G

CDBV6-54T-G

Comchip Technology

DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT363

ගබඩාවේ ඇත: 1,164,686

$0.08586

ABAV23A-HF

ABAV23A-HF

Comchip Technology

AUTOMOTIVE DIODE SWITCHING COMMO

ගබඩාවේ ඇත: 1,474,056

$0.06784

ACDST-2004S-HF

ACDST-2004S-HF

Comchip Technology

DIODE ARRAY GP 300V 225MA SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 212,765

$0.47000

Top