ඩයෝඩ - zener - තනි

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
CZRU52C12-HF

CZRU52C12-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 12V 150MW 0603

ගබඩාවේ ඇත: 1,463,914

$0.06831

CZRUR52C4V7

CZRUR52C4V7

Comchip Technology

DIODE ZENER 4.7V 150MW 0603

ගබඩාවේ ඇත: 1,362,954

$0.07337

CZRUR52C4V3-HF

CZRUR52C4V3-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 4.3V 150MW 0603

ගබඩාවේ ඇත: 1,362,954

$0.07337

CZRU15VB-HF

CZRU15VB-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 15V 150MW 0603

ගබඩාවේ ඇත: 1,637,197

$0.06108

CZRL5254B-G

CZRL5254B-G

Comchip Technology

DIODE ZENER 27V 500MW SOD80

ගබඩාවේ ඇත: 1,736,714

$0.05758

ACZRC5360B-G

ACZRC5360B-G

Comchip Technology

DIODE ZENER 25V 5W DO214AB

ගබඩාවේ ඇත: 363,662

$0.27498

CZRF52C15-HF

CZRF52C15-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 15V 200MW 1005

ගබඩාවේ ඇත: 1,298,701

$0.07700

CZRUR52C39

CZRUR52C39

Comchip Technology

DIODE ZENER 39V 150MW 0603

ගබඩාවේ ඇත: 1,362,954

$0.07337

CZRQR52C3-HF

CZRQR52C3-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 3V 125MW 0402

ගබඩාවේ ඇත: 277,777

$0.36000

CZRQR52C11-HF

CZRQR52C11-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 11V 125MW 0402

ගබඩාවේ ඇත: 1,818,181

$0.05500

CZRB5377B-HF

CZRB5377B-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 91V 5W DO214AA

ගබඩාවේ ඇත: 144,927

$0.69000

CZRQR52C13-HF

CZRQR52C13-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 13V 125MW 0402

ගබඩාවේ ඇත: 1,818,181

$0.05500

BZX84C36CC-HF

BZX84C36CC-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 36V 350MW SOT23

ගබඩාවේ ඇත: 2,124,946

$0.04706

CZRB5346B-HF

CZRB5346B-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 9.1V 5W SMB

ගබඩාවේ ඇත: 144,927

$0.69000

CZRER52C36

CZRER52C36

Comchip Technology

DIODE ZENER 36V 150MW 0503

ගබඩාවේ ඇත: 1,122,334

$0.08910

ACZRA4760-HF

ACZRA4760-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 68V 1W DO214AC

ගබඩාවේ ඇත: 610,948

$0.16368

ACZRM5243B-HF

ACZRM5243B-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 13V 500MW SOD123FL

ගබඩාවේ ඇත: 1,491,424

$0.06705

AMMSZ5257B-HF

AMMSZ5257B-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 33V 500MW SOD123

ගබඩාවේ ඇත: 1,515,151

$0.06600

ACZRM5254B-HF

ACZRM5254B-HF

Comchip Technology

DIODE ZENER 27V 500MW SOD123FL

ගබඩාවේ ඇත: 1,491,424

$0.06705

CZRB3010-G

CZRB3010-G

Comchip Technology

DIODE ZENER 10V 3W DO214AA

ගබඩාවේ ඇත: 515,517

$0.19398

Top