ට්රාන්සිස්ටර - බයිපෝලර් (bjt) - තනි, පූර්ව-පක්ෂග්රාහී

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
DTA114YCA-HF

DTA114YCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL PNP 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC143ZCA-HF

DTC143ZCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC123JCA-HF

DTC123JCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTA113ZCA-HF

DTA113ZCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL PNP 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC114YUA-HF

DTC114YUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

DTC143XCA-HF

DTC143XCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTA123YCA-HF

DTA123YCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL PNP 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC114YCA-HF

DTC114YCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC114WUA-HF

DTC114WUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

DTC114WCA-HF

DTC114WCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC123YUA-HF

DTC123YUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

DTA143ZCA-HF

DTA143ZCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL PNP 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC143XUA-HF

DTC143XUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

DTA143XCA-HF

DTA143XCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL PNP 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC113ZCA-HF

DTC113ZCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC123JUA-HF

DTC123JUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

DTC123YCA-HF

DTC123YCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL NPN 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC113ZUA-HF

DTC113ZUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

DTA123JCA-HF

DTA123JCA-HF

Comchip Technology

TRANS DIGITAL PNP 50V 200MW SOT-

ගබඩාවේ ඇත: 2,050,861

$0.04876

DTC143ZUA-HF

DTC143ZUA-HF

Comchip Technology

TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT-323

ගබඩාවේ ඇත: 1,768,033

$0.05656

Top