පරිපථ ආරක්ෂණ කට්ටල - tvs ඩයෝඩ

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
ESDTVS-KIT

ESDTVS-KIT

Comchip Technology

KIT ESD TVS 20EA OF 28 VALUES

ගබඩාවේ ඇත: 7,959

$0.00000

Top